"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educationala IULIE 2022

PERIOADĂ ÎNSCRIERI ADMITERE SESIUNEA IULIE 2022


IULIE 2022 – Afișare rezultate PARȚIALE; IULIE confirmare locuri (plata taxei de înmatriculare – semnare contracte școlarizare); Afișare intermediară – redistribuirea locurilor neconfirmate IULIE; CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE DUPĂ REDISTRIBUIRE (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare – 1000 LEI pentru candidații declarați admiși la taxă) – IULIE; AFIȘARE REZULTATE FINALE – IULIE 2022.

 
TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron

TAXA DE INMATRICULARE: 150 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 4000 ron (ZI) și 5000 ron (I.F.R.)

 • Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:
  • fișă tip de înscriere – se completează on-line https://www.ucv.ro/admitere/inscriere_online/;
  • Documente scanate:
   • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2022 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
   • certificatul de naștere (certificat de căsătorie – dacă este cazul);
   • carte de identitate;
   • adeverință medicală tip eliberată de mediul de familie, cabinetele medicale școlare, policlinici teritoriale;
   • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
   • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată
   •  dovada achitării taxelor de admitere (înscriere):
    • prin BRD în conturile:
     • RO48BRDE170SV46910431700
     • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
    • prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.
   • Pentru candidații care doresc să se înscrie pe locuri speciale (rromi, candidați proveniți din sistemul de protecție socială): 
   • pentru candidații de etnie rromă, ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PERSOANA ÎN CAUZĂ ESTE DE ETNIE RROMĂ, ELIBERATĂ DE O ORGANIZAȚIE LEGAL CONSTITUITĂ;
   • adeverință de la direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul/sectorul de reședință, din care să rezulte că se află sub măsură de protecție specială și se încadrează în prevederile art. 62, alin(1) din Legea nr. 272/2004.
   • CERERE CAZARE:
   • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.
    • NOTĂ: Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.

CRITERII DE ADMITERE: MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 100%

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 1. Nota la Bacalaureat la Limba și literatura română – proba scrisă
 2. Nota la Bacalureat la Proba obligatorie a profilului – proba scrisă
SPECIALIZARE BUGET TAXA IFR
AGRONOMIE
AgriculturaInginer agronom; Manager de întreprindere mica și/sau mijlocie în agricultură; silvicultură; vânătoare piscicultură şi pescuit; Inginer de cercetare; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii) 55 45 75
Montanologie: Inginer agronom; Manager de fermă agro‐turistică; Manager de întreprindere mică şi/sau mijlocie în agricultură; Inginer de cercetare în protecția plantelor şi protecția mediului; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii) 25 35 -
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul și expertiza produselor alimentare: Inginer în industria alimentară; Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare (industria; cărnii; laptelui; uleiului; zahărului; panificație; berii; vinului ş.a.); Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii); Inspector de specialitate în organe şi organisme de control ale statului 27 23 -
INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători terestre și cadastru: Inginer topograf; Inginer geodez; Proiectant inginer geodez; Expert evaluator de proprietati imobiliare 27 23 -
SILVICULTURĂ
Silvicultura: Inginer silvic; Garda forestieră; Poliția silvică; Inginer ecolog; Controlor vamal 26 24