"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

ROSE Agronomie

poza rose

Titlul Proiectului: „CONSTRUIEȘTE-ȚI VIITORUL ALĂTURI DE NOI”

Acronim: COVIAN

Acordul de grant nr 25/SGU/NC/II din 29.11.2019

Durata de implementare: 36 luni.

Beneficiar: Universitatea din Craiova, Facultatea de Agronomie

Grupul țintă: Studenții anului I, specializările – Agricultură, Montanologie, Silvicultură, Măsurători terestre și Cadastru, Controlul și expertiza produselor alimentare.

Numărul total de beneficiari: 360 de studenți cu risc de abandon din anul I, ciclul licență (120 de studenți/an de implementare).

Rezumatul proiectului:

Proiectul are ca scop principal realizarea obiectivului general al programului ROSE, de creșterea gradului de retenție în primul an de studii universitare în domeniile: Agronomie, Silvicultură, Ing. Geodezică și Ing. produselor alimentare.

Obiectivul general este acela de reducere a numărului de studenți cu risc de abandon universitar și menținerea studenților în cadrul educațional, cât și de a facilita tranziția de la școală la viața activă într-un mod performant, prin dobândirea de competențe profesionale la standardul cerut de piața muncii și de a atenua efectele creșterii ratei șomajului în rândul tinerilor.

Activitățile proiectului vizează un grup țintă format din 120 de persoane/an (timp de 3 ani) și converg către atingerea obiectivelor specifice. Vom urmării ca acest proiect să vină în sprijinul studenților pentru urmarea unui parcurs profesional adecvat profilului de pregătire academică și de personalitate, prin activităţi de consiliere şi orientare în carieră, în concordanță cu realitățile de pe piața muncii, în vederea creșterii șanselor pentru o  mai bună angajabilitate și a diminuării abandonului universitar timpuriu.

Proiectul își propune astfel, creșterea adaptabilității studenților din anul I la rigorile mediului academic de profil, în strânsă corelare cu cerințele actuale de pe piața muncii. Acest lucru se va realiza prin activitățile, care să atragă și să stimuleze studenții, activități educaționale, culturale, de voluntariat, de consiliere și orientare în carieră, vizite de studiu, activități de socializare și de lucru în echipă în contextul lărgirii orizontului personal de educație, cultură și cunoaștere.

În cadrul vizitelor de studiu, tinerii implicați vor putea lua contact cu Patrimoniul natural, cultural, istoric, etnologic și tradițional din zona Olteniei. Studenții noștri vor putea participa la diferite acțiuni formativ-educative, conferințe, acțiuni de ecologizare, vizite de studiu și bineînțeles la acțiuni de conștientizare cu privire la întregul patrimoniu național.

Toate acestea au ca scop final stimularea și ambiționarea tinerilor studenți în vederea prevenirii abandonului educațional, sensibilizarea grupului țintă pentru scăderea într-un procent cât mai mare a ratei abandonului universitar, cu scopul dobândirii competențelor necesare dezvoltării personale și profesionale, necesitatea conștientizării valorii unei vieți de calitate superioară.

 

Pentru un proiect, care are ca obiectiv principal scăderea ratei abandonului universitar, la nivel universitar sunt necesare definirea și realizarea unor activități care exced sfera de cunoștințe academice și vizează formarea unor abilități socio-emoționale sau formarea unor deprinderi relevante pentru viitorul profesional al studenților. Astfel, soluțiile concrete propuse pentru ameliorarea problemelor studenților sunt:

– activități de conștientizare cu privire la mediul academic și la beneficiile finalizării studiilor de licență și chiar de master;

– activități remediale: sesiuni remediale de curs la acele discipline la care studenții anului I au înregistrat rezultate scăzute și sesiuni de sprijin pentru optimizarea procesului de învățare academică (acestea din urmă-conduse de 1 expert DPPD)-ceea ce va duce în mod direct la creșterea ratei de retenție din anul I;

– activități de dezvoltare personală, coaching și formare a unor abilități socio-emoționale complementare (inteligența emoțională – stimă de sine, încredere, comunicare, sociabilitate, identitate-imagine proprie, empatie etc), care vor permite studenților să își seteze mai ușor priorități, să relaționeze mai ușor și să își identifice mai ușor valorile și punctele tari, le vor crește interesul pentru voluntariat și formare continuă, ceea ce va duce pe termen lung la o calitate mai bună a vieții lor personale;

– activități care familiarizează studenții cu cerințele actuale de pe piața muncii și cu atmosfera de lucru dintr-o organizație de profil, în vederea pregătirii lor socio-profesionale: prin vizite de studii la instituții de profil din Oltenia, legate strict de specializările facultății de Agronomie,  prin consiliere și orientare în carieră și sesiuni de antreprenoriat – cu aplicabilitate în domeniul lor de studiu.

– activități atractive care să motiveze studenții să meargă mai departe, pentru a avea o carieră de succes. Studenții trebuie să fie astfel implicați în acțiuni de voluntariat, concursuri, simpozioane, ieșiri pe teren, să fie implicați și antrenați în organizarea manifestărilor științifice și educaționale care se desfășoară la nivelul Facultății de Agronomie și Universității din Craiova.

Totodată, este foarte important ca studenții implicați direct în cadrul acestui proiect să fie observați și monitorizați în plan educațional, emoțional. Acest lucru se va realiza prin monitorizarea studenților cu privire la frecvența la cursuri/activități practice de laborator, număr de credite obținute la finalul sesiunilor, participarea activă la realizarea lucrărilor de laborator. De asemenea, participarea la acțiunile de grup ale asociației studenților, participarea la acțiunile facultății/departamentului precum sesiunile de comunicări și referate ale studenților, implicarea în acțiuni voluntare – evenimentul caritabil “Natura dăruiește”, de ecologizare – acțiuni organizate cu ocazia – Zilei Mondiale a Mediului, Zilei Internaționale a Biodiversității  ș.a, precum și Simpozionul anual studețesc, Conferințe pe teme de mediu, biodiversitate, agricultură, silvicultură. Totodată este important ca studenții din cadrul grupului țintă să fie implicați în acțiuni ca: “Noaptea albă a experimentelor”, “Ziua porților deschise”, “Studenții noștri pot mai mult” ș.a. Acest proiect poate avea ca obiectiv principal conștientizare și sensibilizarea tinerilor studenți, cu privire la importanța continuării studiilor, în strânsă corelație cu îmbunătățirea condițiilor de viață, financiare, sociale și culturale, având ca rezultantă finală o viață mult mai bună, cu satisfacții profesionale și materiale pe măsură.

 

Obiective:

O.G. Obiectivul general este acela de reducere a numărului de studenți cu risc de abandon universitar și menținerea studenților în cadrul educațional, cât și de a facilita tranziția de la școală la viața activă într-un mod performant, prin dobândirea de competențe profesionale la standardul cerut de piața muncii și de a atenua efectele creșterii ratei șomajului în rândul tinerilor. Pentru atingerea obiectivului general, se propun următoarele obiective specifice care se bazează pe conștientizare, sensibilizare și determinare, în vederea continuării studiilor universitare pentru o viață mult mai bună în plan profesional și implicit material și social.

O.S.1. Conștientizarea și informarea studenților din grupul țintă cu privire la riscurile implicate de abandonul universitar, precum și îmbunătățirea ratei succesului educațional și continuarea studiilor;

O.S.2. Consolidarea capitalului academic a 360 de studenți din anul I, aflați în diferite situații de risc de abandon, prin sesiuni remediale organizate pe discipline distincte, în cei 3 ani de implementare, în vederea îmbunătățirii performanțelor academice și creșterea satisfacției personale referitor la progresul realizat;

O.S.3 Creșterea nivelului de dezvoltare personală și inteligență emoțională a 360 de studenți din anul I, aflați în diferite situații de risc de abandon, prin sesiuni de dezvoltare personală și coaching pe teme de interes: voluntariat, educație continuă, antreprenoriat, comunicare, încredere și stimă de sine, imagine personală. Aceste sesiuni de dezvoltare personală, coaching și formare a unor abilități socio-emoționale sunt menite să le crească motivația pentru finalizarea studiilor și pentru actualizarea continuă a cunoștințelor, să le formeze o serie de abilități de relaționare, de empatie, de încredere în sine și să le transmită o serie de cunoștințe noi (despre forme flexibile de ocupare, despre antreprenoriat, programe de voluntariat internațional etc) fără de care capitalul academic acumulat nu ar putea fi valorificat la potențialul său maxim.

O.S.4: Familiarizarea a 360 de studenți din anul I, aflați în diferite situații de risc de abandon, cu exigențele potențialilor angajatori și cu cerințele noilor profesii din domeniul agriculturii, silviculturii, geodeziei și alimentației publice – prin vizite de studii la organizații relevante și prin sesiuni de consiliere și orientare în carieră.

O.S.5. Dezvoltarea abilităților de socializare, a abilităților profesionale și de lucru în echipă prin activități ecologice și nu numai, în contextul lărgirii orizontului personal de educație, cultură, formare și cunoaștere.

 

Grupul țintă:

Grupul țintă este reprezentat prin: 360 de studenți cu risc de abandon din anul I, ciclul licență (120 de studenți/an de implementare) de la specializările: Agricultură, Montanologie, Silvicultură, Măsurători terestre și Cadastru, Controlul și expertiza produselor alimentare. Grupul țintă (GT) va fi format din 360 de studenți din anul I, cu risc de abandon, de la Facultatea de Agronomie, care vor beneficia de activități directe în cei 3 ani de implementare (120 de studenți în anul universitar 2019/2020, 120 în anul 2020/2021 și 120 în anul 2021-2022).

Dimensiunea grupului țintă s-a realizat pe baza analizei construită atât pe date statistice din ultimii 5 ani universitar. Grupul țintă va include studenți de la toate specializările din cadrul facultății noastre cu un procent mai mic sau mai mare în funcție de rata de promovare la finalul anului I, pe specializări. Se va aplica principiul egalității de șanse și de gen, pentru studenții din cadrul facultății noastre.

Pentru problemele menționate mai sus am creionat un set de măsuri integrate pe trei direcții de acțiune (reluate pentru fiecare grup în fiecare din cei 3 ani de implementare), care urmăresc cele 3 laturi ale statutului de student: latura cognitivă (consolidarea bagajului academic de cunoștințe prin recuperarea unor noțiuni insuficient asimilate și eliminarea unor neclarități, cât și prin exersarea unor strategii de învățare eficientă), latura psiho-emoțională (acțiuni de dezvoltare personală și perfecționarea abilităților socio-emoționale, necesare pentru configurarea unei inteligențe emoționale ridicate și pentru clarificarea identității și misiunii proprii), latura socială (sesiuni de dezvoltare a spiritului antreprenorial, vizite de studii pentru familiarizarea cu cerințele actuale ale potențialilor angajatori, consiliere în carieră – pentru planificarea rutei profesionale).

 

Alți beneficiari (beneficiari indirecți) pot fi:

  • Personalul didactic universitar;
  • Universitatea ca organizație, Centrul de consiliere și orientare în carieră – Centrul de consiliere și orientare în carieră-CCOC, Departamentul pentru pregătire didactică – DPPD, asociațiile studențești, cecuri studențești

Studenți care nu participă efectiv la activitățile proiectului, dar care beneficiază de rezultatele acestuia;