"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Laboratoare de Cercetare

DSC04321 DSC03858 DSC04316


Laboratorul de pedologie a fost organizat pentru efectuarea lucrărilor practice în vederea determinării însuşirilor fizice şi chimice ale diferitelor tipuri de sol. Laboratorul dispune de colecţii de minerale, roci, profiluri de sol, precum şi de utilaje şi aparatura necesară pentru analiză.


Laboratorul de agrochimie oferă posibilitatea executării analizelor chimice de sol, plante şi îngrăşăminte. Principalele analize de sol privesc conţinutul în principalele elemente minerale, iar în cazul îngrăşămintelor conţinutul în substanţă activă precum şi unele însuşiri fizice ale acestora.


Laboratorul de agrotehnică oferă posibilitatea efectuării determinărilor privind structura solului, regimul apei din sol, regimul aerotermic, gradul de infestare cu seminţe de buruieni etc. Determinările de laborator se fac cu scopul de a stabili modificările pe care le suferă solul în funcţie de plantele care se cultivă, asolamentele aplicate, fertilizare, irigaţie şi tehnologie de cultură.


Laboratorul de agrofitotehnie permite efectuarea determinărilor privind relaţiile solului cu apa, aerul, căldura şi unele însuşiri chimice ale solului care se modifică sub acţiunea măsurilor agrofitotehnice utilizate în cultura plantelor.


Laboratorul de fitotehnie I asigură efectuarea lucrărilor practice privind însuşirile seminţelor caracterele morfologice ale plantelor cultivate şi sistematica acestora.
Laboratorul de fitotehnie II asigură efectuarea lucrărilor practice la disciplinele de: Plante medicinale şi aromatice, Recunoaşterea şi certificarea loturilor semincere, Prelucrarea şi păstrarea produselor agricole.

Laboratorul de cultura pajiştilor şi plantelor furajere serveşte pentru efectuarea determinărilor privind caracterele morfologice ale principalelor plante furajere, ale plantelor dăunătoare şi toxice precum şi a analizelor botanice-gravimetrice la diverse tipuri de fânuri.


Laboratorul de culturi irigate este dotat cu instalaţii pentru determinarea infiltraţiei şi a debitului maxim pe brazde, evaporimetre, evapotranspirometre, lizimetre, aparat cu membrană de presiune şi placă poroasă pentru determinarea electroconductanţei apei de irigat şi a soluţiei solului, instalaţii de aspersiune, sonde electrice, apometre.


Laboratorul de îmbunătăţiri funciare este dotat cu staţii de pompare cu circuit închis, instalaţii pentru ridicarea apei pe conducte, dispozitiv pentru determinarea infiltraţiei apei prin diguri şi pentru măsurarea debitelor pe canale, instalaţii de aspersiune etc.


Laboratorul de zootehnie este înzestrat cu microscoape electrice, balanţe analitice, electrochimograf, etuve, separator de lapte etc., folosite în cadrul lucrărilor practice cu studenţii.


Laboratorul de alimentaţie animală este înzestrat cu aparate pentru electroforeză, balanţe analitice, centrifuge electrice, fotocolorimetru, autoclavă, etuvă termoreglabilă etc.


Laboratorul de informatică este dotat cu o reţea de calculatoare asigurând pregătirea specifică pentru un număr mare de discipline.


Laboratorul de genetică este dotat cu microscoape electrice, etuve, germinator, balanţe electrice, microscop cu cameră de luat vederi şi monitor color, cameră video, instalaţie video etc.


Laboratorul de microbiologie dotat cu microscoape electrice, etuve, balanţe analitice, cameră frigorifică etc., permite efectuarea lucrărilor practice specifice disciplinei.


Laboratorul de pomicultură este dotat cu balanţe, lupe binoculare, instrumente de altoit, truse pentru executarea tăierilor la pomi, mulaje de fructe din diferite specii pomicole şi soiuri, planşe şi diapozitive color. Aici se desfăşoară şi lucrările practice de Silvicultură cu studenţii de la specializarea Montanologie şi Agroturism.


Laboratorul de tractoare este dotat cu toate tipurile de tractoare fabricate în ţară, motoare (dintre care unele secţionate), standuri, machete, panouri cu diverse mecanisme şi sisteme componente de motoare şi tractoare etc., care servesc la buna pregătire practică a studenţilor.


Laboratorul de maşini agricole este dotat cu tipurile reprezentative de maşini agricole aflate în sistema de maşini pentru mecanizarea lucrărilor din principalele ramuri ale agriculturii (cultura plantelor de câmp, viticultură, pomicultură, legumicultură), studenţii având posibilitatea de a cunoaşte construcţia funcţionarea şi reglarea acestor maşini. De asemenea, prin intermediul unei moderne aparaturi din dotare (calculatoare, imprimante, scanere, instalaţie video, laptop, videoproiector) studenţii au acces la cele mai noi informaţii din domeniul mecanizării agriculturii.


Laboratorul de topografie şi desen tehnic este dotat cu aparatura şi materialele necesare desfăşurării lucrărilor practice: teodolite, tahimetre, nivele, planimetre, busole, stereoscoape pentru citirea fotogramelor, planşete topografice etc. Laboratoarele de fiziologie, botanică, entomologie, fitopatologie, ameliorarea plantelor deservesc pentru efectuarea lucrărilor practice cu studenţii.


Laboratorul de ameliorarea plantelor, dotat cu balanţe analitice şi tehnice, lupe şi pensete pentru efectuarea hibridărilor, batoză pentru spice etc., serveşte pentru desfăşurarea lucrărilor specifice de analiză a elitelor la principalele plante agricole.