"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

descriere activități

1.Managementul proiectului
1.1. Managementul proiectului

 

Detaliere subactivitate

Activitatea de management a proiectului se va desfasura pe intreaga durata a proiectului si are drept scop realizarea activitatilor si indicatorilor prevazuti in cererea de finantare.

Activitatea de management va fi gestionata de catre managerul de proiect care va urmari in termene de rezultate si indicatori realizarea activitatilor prevazute in proiect.

Managerul de proiect raspunde de realizarea rapoartelor tehnico-financiare, de realizarea si avizarea cererilor de rambursare si de plata; avizeaza rapoartele de activitate ale expertilor implicati in proiect. Pentru asigurarea unei monitorizari eficiente managerul de proiect va beneficia de o echipa de personal suport bugetata la cheltuieli indirecte.

Echipa de suport cuprinde urmatoarele posturi:Responsabil financiar, Responsabil informare si publicitate, Responsabil IT, 2 Secretare.

Atributiile persoanelor incluse in echipa suport sunt urmatoarele:

 1. Responsabil financiar: asigura gestiunea financiara a proiectului, realizeaza partea financiara a cererilor de rambursare si a cererilor de plata, realizeaza partea financiara ceruta de autoritatile de monitorizare.
 2. Responsabil IT: realizeaza si actualizeaza site-ul proiectului, posteaza informatii relevante pentru grupul tinta si pentru publicul larg.
 3. Responsabil informare si publicitate-realzeaza formatul si continutul documentelor de promovare a proiectului (postere,pliante), raspunde de realizarea activitatii de informare si publicitate a proiectului;
 4. Secretar-asigura gestionarea si arhivarea documentelor generate in cadrul proiectului;

Metodologia de realizare a activitatii de management: saptamanal vor avea loc intalniri cu persoanele cheie din echipa de implementare a proiectului, in vederea identifiicarii si remedierii problemelor curente aparute in implementarea proiectului; lunar vor avea loc sedinte ale intregii echipe de implementare, ocazie cu care va fi discutata situatia realizarii activitatilor si a indicatorilor propusi. Resurse alocate: 1.Resurse umane: Manager de proiect, echipa suport (Responsabil financiar, Responsabil IT, Responsabil informare si publicitate, 2 Secretare)- incadrata la cheltuieli indirecte. 2.Resurse materiale: birou echipa de management, 4 laptopuri, 1 imprimanta, un videoproiector, cheltuieli cu deplasarea.

Dată start
25 iunie 2019

Dată încheiere
19 iunie 2021

 

1.2. Informare si publicitate

 

Detaliere subactivitate 

Informarea si publicitatea proiectului se va desfasura pe intreaga perioada de implementare, cu respectarea conditiilor din Ghidul Orientari Generale si din Manulalul de Identitate vizuala;

In acest scop sunt bugetate materialele necesare asigurarii publicitatii si vizibilitatii proiectului, precum si resursele umane necesare;

Toate materialele publicate in cadrul proiectului vor face referire la contributia financiara nerambursabila asigurata de catre Uniunea Europeana;

In toate locatiile de implementare ale proiectului vor fi amplasate afise/postere; la evenimente se vor afisa roll-up-uri cu elemente de identitate vizuala obligatorii.

In cadrul acestei activitati se vor realiza un site web, se vor desfasura o conferinta de lansare a proiectului si o conferinta de finalizare a proiectului, se vor tiparii 500 de pliante informative, se vor realiza 2 roll-up-uri.

Dupa conferintele de lansare si finalizare se vor desfasura o conferinte de presa. Resurse alocate: 1. resurse materiale: birou echipa de implementare, calculatoare, conexiune internet, imprimanta, servicii publicitate, servicii catering. 2. resurse umane: Responsabil IT si Responsabil informare si publicitate.

Dată start
1 Noiembrie 2018

Dată încheiere
31 Octombrie 2020

 

2.Recrutarea, selectarea si implicarea in activitati a grupului tinta

 

2.1. Recrutarea, selectarea si implicarea in activitati a grupului tinta

 

Detaliere subactivitate 

Grupul tinta va cuprinde urmatoarele categorii:

– 300 de elevi de liceu (clasele XI-XII) cu domiciliul in Regiunea S-V Oltenia; prioritate in inscrierea in grupul tinta o vor avea elevii ce provin din grupuri vulnerabile (cu domiciliul in mediul rural, romi sau cu situatie economica precara).

– 440 de studenti din ciclul de licenta, ce studiaza in domenii de specializare inteligenta, cu prioritate in domeniile: Agricultura, Montanologie, Ingineria produselor Alimentare, Măsurători terestre si cadastru, Silvicultura. Minim 300 de studenti din grupul tinta vor proveni din categorii defavorizate (mediul rural, studenti netraditionali, romi); – 80 de cadre didactice universitare.

Recrutarea grupului tinta se va face de catre expertii angajati in proiect,sub coordonarea Managerului de proiect;

Pentru recrutarea si selectia fiecarei categori de grup tinta sunt prevazute actiuni specifice:

 1. a) pentru grupul tinta format din elevi, expertul grup tinta elevi si expertii promovare acces invatamant superior vor contacta liceele din Regiunea S-V Oltenia; vor prezenta activitatile proiectului si oportunitatea elevilor de liceu de a participa la activitatile acestuia;

Se va pune acccent pe avantajele oferite: consiliere scolara si profesionala de calitate, cunoasterea domeniilor de studii universitare oferite de Universitatea din Craiova, vizite de studii la Universitatea din Craiova. Elevii care doresc sa se inscrie in grupul tinta vor fi selectati pe baza unui interviu; prioritate vor avea elevii care provin din medii defavorizate.

 1. b) pentru grupul tinta format din studenti- conditia eliminatorie este ca acestia sa studieze in domenii de specializare inteligenta; prioritate vor avea studentii din domeniile de licenta Agricultura, Montanologie, Ingineria produselor Alimentare, Masuratori terestre si cadastru, Silvicultura.
 2. c) pentru grupul tinta format din cadre didactice universitare: expertul grup tinta cadre didactice universitare va organiza intalniri cu cadrele didactice ale Universitatii din Craiova si le va prezenta beneficiile participarii la activitatile proiectului: o formare post-universitara de calitate in domeniul didactic cu aplicatii in predarea programelor antreprenoriale si posibilitatea de a lucra impreuna in vederea generarii unor oferte educationale de calitate;

Participarea cadrelor didactice universitare la activitatile proiectului va fi stimulata prin organizarea unor workshop-uri care sa permita un mediu de lucru creativ, non-formal; In acest scop au fost bugetate in proiect cheltuieli pentru deplasare, cazare si masa pentru grupul tinta din aceasta categorie.

Cadrele didactice universitare din grupul tinta vor fi premiate in cadrul unor concursuri pe teme antreprenoriale. Expertii angajati in proiect vor mentine in permanenta contactul cu membri grupului tinta si vor asigura participarea acestora la activitati. Impementarea acestei activitati contribuie la realizarea temei secundare FSE Nediscriminare deoarece grupul tinta va fi selectat fara a se face nici un fel de discriminare, iar cel putin jumatate din grupul tinta va fi alcatuit din persoane de gen feminine.

Deasemenea, proiectul favorizeaza inscrierea in grupul tinta a persoanelor provenind din medii vulnerabile (mediul rural, romi, studenti netraditionali).

Resurse implicate: 1. resurse materiale: birou echipa de implementare, caculatoare, imprimanta. 2. resurse umane: Expert 1 grup tinta cadre didactice,Expert 2 grup tinta elevi,Expert 3 grup tinta studenţi,Expert 4 grup tinta studenţi,Expert 5 grup tinta studenţi, Expert 6 grup tinta studenţI.

3.Activitati de promovare a participarii la invatamantul universitar in randul elevilor din grupul tinta

 
3.1.Activitati de promovare a participarii la invatamantul universitar in randul elevilor din grupul tinta

 

Detaliere subactivitate 

Aceasta activitatea va fi realizata in scopul imbunatatirii accesului la invatamantul superior al absolventilor de studii liceale, cu prioritate a celor provenind din mediul rural. In acest scop in cadrul proiectului vor fi organizate urmatoarele actiuni: identificarea liceelor din regiunea S-V Oltenia, care doresc sa colaboreze cu echipa de implementare a proiectului; selectarea si inscrierea in grupul tinta a 300 de elevi din liceele din Regiunea S-V Oltenia (cu prioritate cei cu domiciliul in mediul rural sau de etnie roma);

Organizarea unor activitati de consiliere si orientare scolara si profesionala, cu accent pe prezentarea avantajelor dobandirii unor competente profesionale inalte in mediul universitar; organizarea de vizite de studiu la Universitatea din Craiova, prezentarea oportunitatilor si a beneficiilor de a urma studii superioare, sprijinirea elevilor care au probleme la invatatura.In preajma sesiunilor de bacalaureat expertii din proiect vor colabora cu profesorii elevilor din grupul tinta in vederea cresterii calitatii pregatirii acestora.Implementarea acestei activitati contribuie la realizarea temei secundare Nediscriminare.

Resurse alocate: 1.Resurse materiale: birou echipa de implementare, calculatoare cu conexiune la internet, cheltuieli bugetate pentru vizitele de studiu ale elevilor, cheltuili de catering. 2. Resurse umane:Expert 1 promovare invatamant universitar, Expert 2 promovare invatamant universitar

 

Dată start
25 iunie 2019

Dată încheiere
19 iunie 2021

 

4.Activitati de perfectionare a personalului didactic din invatmantul superior inclus in grupul tinta

 

4.1.Activitati de perfectionare a personalului didactic din invatmantul superior inclus in grupul tinta

 

Detaliere subactivitate

Cadrele didactice universitare din grupul tinta (80 de persoane) vor urma un curs post universitar acreditat in domeniul cresterii competentelor pedagogice, cu aplicatii in domeniul antreprenoriatului intitulat COMPETENȚA ANTREPRENORIALĂ – DIMENSIUNE A DEZVOLTĂRII PROFESIONALE A CADRELOR DIDACTICE UNIVERSITARE .

Descriere: Program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continua; 48 ore teorie, 64 ore aplicatii practice, 8 ore evaluare ( pe parcurs si finala) Capitole curs: Principii, strategii, tehnici de creștere a motivației pentru învățare, Forme de comunicare specifice furnizorilor de educație antreprenorială, Metode și concepte inovatoare corelate cu educația antreprenorială, Strategii de evaluare a performanțelor profesionale ,Examenul de certificare a competențelor (final) Cursul va fi predat de experti ai Universitatii din Craiova, angajati ai Departamentului de pregatire didactica

 1. a) competente teoretice -Identificarea și analiza principalelor evoluții, direcții, orientări în domeniul educației/pedagogiei universitare. -Analiza critică a direcţiilor majore de evoluţie a antreprenoriatului academic: paradigme, strategii, perspective. -Analiza reflectiv-critică a strategiilor de instruire în proiectarea activitatilor instructiv-educative specifice învățământului superior.
 2. b) competente Instrumental-aplicative: – Elaborarea unor proiecte de antreprenoriat în domeniul învățământului superior. – Utilizarea unor sisteme informatice moderne pentru managementul proiectelor de antreprenoriat, în particular cel academic. -Utilizarea comunităților virtuale de cercetare pentru realizarea proiectelor de antreprenoriat și pentru formarea profesională continuă. – Utilizarea unor sisteme de management al învățării cu scopul de a optimiza performanțele educaționale ale studenților.

Atitudinale: -Cooperarea eficienta în echipe de lucru profesionale, interdisciplinare, specifice desfasurarii proiectelor si programelor din domeniul învățământului superior. -Utilizarea metodelor si tehnicilor eficiente de învatare pe tot parcursul vietii, în vedere formarii si dezvoltării profesionale continue.

Forma de evaluare: Proiect de antreprenoriat academic; Lucrări aplicative Implementarea acestei activitati contribuie la realizarea temei secundare TIC Competentele dobandite vor fi folosite in conceperea si predarea unor cursuri cu caracter antreprenorial pentru studentii din grupul tinta si pentru elaborarea ghidului ” Antreprenoriat pentru studenti “.

Resurse alocate: 1. Resurse materiale: sali de curs mobilate si dotate cu echipamente IT, servicii de catering, imprimanta 2. Resurse umane: Coordonator activitati formare cadre didactice si 6 experti lectori.

Dată start

25 iunie 2019

Dată încheiere

19 iunie 2021

 

5.Motivarea si sprijinirea studentilor din grupul tinta de a-si finaliza studiile

 

5.1.Motivarea si sprijinirea studentilor din grupul tinta de a-si finaliza studiile

 

Detaliere subactivitate 

Aceasta activitate vine in sprijinirea prevenirii abandonului studiilor de catre studentii din grupul tinta si in imbunatatirea calitatii formarii profesionale ale studentilor din grupul tinta.

Actiunile propuse in cadrul acestei activitati consiliere individualizata si mentorat asigurat de catre cadrele didactice universitare unor grupe mici de studenti (maxim 30 de persoane/grupa) si acordarea de subventii pentru studentii din grupul tinta, vin in preintimpinarea principalelor cauze de abandon a studiilor universitare identificate: sentimentul ca nivelul informatiilor ce trebuie acumulat pentru a finaliza studiile este prea mare si ca depaseste capacitatea de asimilare a studentilor, senzatia ca invata lucruri care nu au legatura cu mediul economic in care s-ar vor incadra la finaliza studiilor si lipsa resurselor financiare necesare pentru subzistenta.

Consilierea individuala a studentilor din grupul tinta va fi asigurata de catre 2 experti angajati in cadrul Centrului de Consiliere si Orientare Profesionala din cadrul Universitatii din Craiova; fiecare student va beneficia de o sedinta personalizata de consiliere; i se va intocmi o fisa de consiliere si va primi recomandari; Recomandarile formulate vor fi transmise si mentorilor;

Mentorii vor desfasura actiuni care sa faciliteze integrarea studentilor din grupul tinta in mediul academic. Fiecare mentor va desfasura activitati cu grupuri mici de studenti (intre 10 si 30 de persoane, in functie de domeniul de studii);

Se va urmarii cu prioritate ca mentorii sa fie profesorii in facultatile in care studiaza cei din grupul tinta pentru a asigura un contact optim intre acestia si restul cadrelor didactice. Activitatea de mentorat se va desfasura atat frontal cat si individual si in grupuri mici.

Fiecare student din grupul unui mentor va avea o fisa de observatie in care mentorul va nota evolutia in timp a studentului tinand cont de urmatoarele date: situatia scolara initiala, nivelul de adaptare la cerintele vietii de student, asteptarile profesionale, situatia sociala si economica, domenii de interes.

Pentru a asigura o anumita unitate a grupei de care raspunde mentorul va desfasura si activitati nonformare cu grupul de care este responsabil: vizite la muzee sau intreprinderi economice, audierea unor concerte, vizionarea unor filme sau a unor piese de teatru, discutia in grup a unor carti interesante din punct de vedere profesional sau al culturii generale.

Daca mentorul va constata ca exista riscul de abandon a studiilor (neparticiparea la ore, rezultate slabe la examene, nerealizarea obligatiilor curente de invatare-referate, lucrari practice, etc.) el va discuta cu studentul si cu profesorii acestuia.

Studentii din grupul tinta ce provin din grupuri vulnerabile pot primii in ultimele trei semestre ale studiilor de licenta burse de maxim 300 de lei pe luna.

Conditiile pentru a primi aceste burse sunt urmatoarele:participarea la activitatile de consiliere, participarea la cursurile de antreprenoriat si finalizarea acestora, realizarea unui plan de afaceri in domeniul studiilor, finalizarea studiilor universitare de licenta .Implementarea acestei activitati contribuie la realizarea temei secundare Inovare sociala.

Resurse alocate:

 1. Resurse materiale: Sali de curs dotate cu mobilier scolar si echipamente IT, servicii de catering, seturi de rechizite acordate studentilor, buget pentru vizite de studii la agenti economici relevanti. 2.Resurse umane: 16 Mentori, 2 Consilieri

Dată start

25 iunie 2019

Dată încheiere

19 iunie 2021

 

6.Conceperea si autorizarea unor cursuri in domeniul antreprenoriatului, cu caracter aplicat, adaptate domeniilor de studii ale studentilor din grupul tinta.

6.1.Conceperea si autorizarea unor cursuri in domeniul antreprenoriatului, cu caracter aplicat, adaptate domeniilor de studii ale studentilor din grupul tinta.

 

Detaliere subactivitate 

Proiectul isi propune realizarea unui program antreprenorial cu discipline specifice fiecarui domeniu de specializare inteligenta la care face referinta prezentul proiect-Agricultura, Montanologie, Ingineria produselor Alimentare, Masuratori terestre si cadastru, Silvicultura ; In acest scop cadrele didactice universitare care fac parte din grupul tinta si urmeaza cursurile postuniversitare de pregatire in domeniul dezvoltarii competentelor didactice, vor desfasura sedinte de lucru, workshop-uri pentru a propune forma finala a programului antreprenoriat. Descrierea programului de antreprenoriat: Beneficiarii programului vor fi 440 de studenti ai Universitatii din Craiova,ciclul de licenta, cu domiciliul in regiunea SV Oltenia, ce studiaza in domenii de specializare inteligenta.

Minim 300 de studenti din grupul tinta vor proveni din categorii defavorizate (mediul rural, studenti netraditionali, romi); Finalitatea acestei propuneri consta in realizarea a cel putin 4 oferte educationale in domeniul antreprenoriatului, adaptate domeniilor de specializare inteligenta la care ne-am referit.

Dupa finalizarea proiectului, aceste discipline vor fi incluse in planul de invatamant ca discipline optionale/facultative.

In acest scop, cadrele didactice universitare care fac parte din grupul tinta si urmeaza cursurile postuniversitare de pregatire in domeniul dezvoltarii competentelor didactice, vor desfasura sedinte de lucru, workshop-uri pentru a propune forma finala a urmatoarelor cursuri:

– Bazele antreprenoriatului pentru afaceri in Agricultura Antreprenoriat in Industria Alimentara;

– Infiintarea si functionarea unei firme in domeniul Masuratorilor si Cadastrului;

– Oportunitati de afaceri in Silvicultura.

Realizarea ofertelor educationale propuse va tine cont de urmatorul Plan de actiuni:

Obiective propuse

 • dezvoltarea capacității de cercetare a mediului competitiv de afaceri și de identificare a oportunităților de afaceri;
 • oferirea viitorilor specialiști unor cunostinţe teoretice și practice necesare formării și dezvoltării deprinderilor de a elabora o analiză de afaceri eficientă pentru fundamentarea afacerilor;
 • analiza pertinentă a ideilor și proceselor de afaceri în vederea fundamentării procesului de selecție a acestora;
 • dezvoltarea unei gândiri strategice integrate;
 • fundamentarea, elaborarea și dezvoltarea inovativă de strategii și proiecte de afaceri.

La sfarsitul programului, studentii vor sti:

– să aplice metode și tehnici de stimulare a creativității pentru a identifica idei de afaceri și concepte de produse/servicii;

– să identifice oportunități de afaceri;

– să dezvolte idei de afaceri de succes bazat pe oportunităţile identificate;

– să conceapă modelul de afaceri;

– să efectueze analiza de fezabilitate a unei afaceri;

– să întocmească un plan de afaceri.

Tematica pentru activităţile teoretice şi practice – Teme teoretice:

 • Procesul antreprenorial;
 • Importanţa antreprenoriatului;
 • Impactul economic şi social al firmelor antreprenoriale;
 • Caracteristicile personale ale antreprenorilor;
 • Dezvoltarea unor idei de afaceri de succes;
 • Identificarea oportunităţilor şi generarea ideilor;
 • Tehnici pentru generarea ideilor;
 • Componentele analizei fezabilităţii şi impactul rezultatelor acesteia asupra succesului afacerii;
 • Noțiuni de legislație comercială;
 • Noțiuni de legislație fiscală;
 • Marketingul pentru antreprenori;
 • Analiza ramurii şi a concurenţilor;
 • Tipurile de ramuri şi oportunităţile pe care le oferă antreprenorilor;
 • Finanțarea întreprinderilor;
 • Elaborarea unui model eficient de afacere;
 • Componentele unui model de afacere eficient;
 • Managementul şi creşterea firmei antreprenoriale;
 • Pregătirea pentru creştere şi evaluarea posibilităţilor de creştere a firmei antreprenoriale.

Teme practice:

– Dezvoltarea unor idei de afaceri de succes;

– Identificarea oportunităţilor şi generarea ideilor;

– Analiza fezabilităţii şi impactul rezultatelor acesteia asupra succesului afacerii;

– Componentele unui model de afacere eficient și elaborarea acestuia;

– Creşterea firmei antreprenoriale: pregătirea pentru creştere şi evaluarea posibilităţilor de creştere a firmei antreprenoriale.

– Strategii interne și externe pentru creşterea firmei,

– Avantajele şi dezavantajele franchisingului ca strategie de creştere a afacerii;

– Dezvoltarea unor idei de afaceri de succes;

– Identificarea oportunităţilor şi generarea ideilor;

– Model antreprenorial;

– Concept de afacere;

– Planul de afaceri,

– Exemple de afaceri relevante pentru fiecare domeniu de specializare inteligenta inclus in proiect.

Modul de evaluare.

Evaluarea se va face prin test grila pentru cunostiintele teoretice. Evaluarea cunostiintelor practice se va face prin coneperea si prezentarea unui plan de afaceri in domeniul studiilor de catre fiecare student din grupul tinta. Metodele pedagogice utilizate Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.

Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz. Metode didactice utilizate în procesul de predare (clasice/moderne) Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe: – de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea); – de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc.

Metode de învăţare dirijată sau nedirijată:

– metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz);

– metode de studiu cu ajutorul modelelor;

– instruire programată şi învăţare asistată de calculator.

Metode bazate pe acţiune:

– metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice);

– metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

Rezultatele învăţării (competenţele vizate pentru a fi formate) Asigurarea valorii adăugate a programului de învăţare antreprenorială propus, în relaţie cu nevoile concrete derivate din activitatea partenerilor sociali si a mediului economic. In elaborarea formei finale a cursurilor antreprenoriale propuse in cadrul proiectului se va tine cont de observatiile partenerilor sociali; in acest scop membrii grupului tinta cadre didactice universitare implicate in relizarea ofertelor educationale vor avea intalniri de lucru cu reprezentanti ai partenerilor sociali cu care Universitatea din Craiova colaboreaza in mod institutional.

Resurse alocate: 1. Resurse materiale: sali de curs dotate cu mobilier si calculatoare conectate la internet, servicii catering, servicii pentru defasurarea workshop-urilor in afara localitatii de implementare; premii          2. Resurse umane: Coordonator activităţi formare cadre didactice;

Dată start
25 iunie 2019

Dată încheiere
19 iunie 2021

 

7.Dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale studentilor din grupul tinta

 

7.1.Dezvoltarea competentelor antreprenoriale ale studentilor din grupul tinta

 

Detaliere subactivitate 

Studentii din grupul tinta vor urma un program antreprenorial cu discipline specifice fiecarui domeniu de specializare inteligenta la care sunt inscrisi: Bazele antreprenoriatului pentru afaceri in Agricultura, Antreprenoriat in Industria Alimentara, Infiintarea si functionarea unei firme in domeniul Masuratorilor si Cadastrului, Oportunitati de afaceri in Silvicultura .

Dupa finalizarea proiectului, cursurile cuprinse in programul de formare antreprenoriala vor fi incluse in programa fiecarei facultati ca discipline optionale sau facultative.

Participarea la programul antreprenorial se va finaliza cu realizarea unui plan de afaceri specific studiilor absolvite;

La realizarea unui plan de afaceri adaptat cerintelor economice reale vor fi asistati de catre 2 consultanti cu experienta in domeniul economic si in implementarea proiectelor cu finantare europeana.Inainte de inceperea activitatii cu grupul tinta, cei 2 consultanti vor elabora materialele suport necesare desfasurarii activitatii: model de plan de afaceri, exemple de idei de afaceri adaptate fiecarei discipline, format Excel cu cash-flow-ul previzionat al firmei.

Cursurile de antreprenoriat vor avea un caracter aplicativ; se vor folosi metode moderne de predare -invatare (internet, presentari ppt. pe studii de caz).

Se va organiza un workshop care va avea ca tema “Activitatile umane si necesitatea protejarii mediului inconjurator”, in cadrul caruia se va pune accent pe necesitatea dezvoltarii durabile. Program antreprenorial, Plan de acţiuni.

Obiective propuse:

 • dezvoltarea capacității de cercetare a mediului competitiv de afaceri și de identificare a oportunităților de afaceri;
 • oferirea viitorilor specialiști unor cunostinţe teoretice și practice necesare formării și dezvoltării deprinderilor de a elabora o analiză de afaceri eficientă pentru fundamentarea afacerilor;
 • analiza pertinentă a ideilor și proceselor de afaceri în vederea fundamentării procesului de selecție a acestora;
 • dezvoltarea unei gândiri strategice integrate;
 • fundamentarea, elaborarea și dezvoltarea inovativă de strategii și proiecte de afaceri.

La sfarsitul programului, studentii vor sti:

– să aplice metode și tehnici de stimulare a creativității pentru a identifica idei de afaceri și concepte de produse/servicii,

– să identifice oportunități de afaceri,

– să dezvolte idei de afaceri de succes bazat pe oportunităţile identificate,

– să conceapă modelul de afaceri,

– să efectueze analiza de fezabilitate a unei afaceri,

– să întocmească un plan de afaceri.

 Tematica pentru activităţile teoretice şi practice.

Teme teoretice: Procesul antreprenorial. Importanţa antreprenoriatului. Impactul economic şi social al firmelor antreprenoriale. Caracteristicile personale ale antreprenorilor. Dezvoltarea unor idei de afaceri de succes. Identificarea oportunităţilor şi generarea ideilor. Tehnici pentru generarea ideilor. Componentele analizei fezabilităţii şi impactul rezultatelor acesteia asupra succesului afacerii. Noțiuni de legislație comercială. Noțiuni de legislație fiscală Marketingul pentru antreprenori Analiza ramurii şi a concurenţilor. Tipurile de ramuri şi oportunităţile pe care le oferă antreprenorilor. Finanțarea întreprinderilor. Elaborarea unui model eficient de afacere. Componentele unui model de afacere eficient. Managementul şi creşterea firmei antreprenoriale. Pregătirea pentru creştere şi evaluarea posibilităţilor de creştere a firmei antreprenoriale.

Teme practice: Dezvoltarea unor idei de afaceri de succes. Identificarea oportunităţilor şi generarea ideilor. Analiza fezabilităţii şi impactul rezultatelor acesteia asupra succesului afacerii. Componentele unui model de afacere eficient și elaborarea acestuia. Creşterea firmei antreprenoriale: pregătirea pentru creştere şi evaluarea posibilităţilor de creştere a firmei antreprenoriale. Strategii interne și externe pentru creşterea firmei. Avantajele şi dezavantajele franchisingului ca strategie de creştere a afacerii. Dezvoltarea unor idei de afaceri de succes. Identificarea oportunităţilor şi generarea ideilor. Model antreprenorial Concept de afacere Planul de afaceri. Exemple de afaceri relevante pentru fiecare domeniu de specializare inteligenta inclus in proiect.

Numărul de ore alocate/teme Pentru fiecare curs vor fi alocate56 de ore; 28 de ore teorie si 28 de ore aplicatii practice.

Modul de evaluare. Evaluarea se va face prin test grila pentru cunostiintele teoretice. Evaluarea cunostiintelor practice se va face prin coneperea si prezentarea unui plan de afaceri in domeniul studiilor de catre fiecare student din grupul tinta.

Metodele pedagogice utilizate Prelegere cu ajutorul videoproiectorului.

Cursul va fi interactiv, studenţii fiind atraşi în dezbateri, prin supunerea discuţiilor a unor studii de caz.

Metode didactice utilizate în procesul de predare (clasice/moderne) Metode de transmitere şi însuşire de cunoştinţe: – de comunicare orală, expozitive (povestirea, descrierea, instructajul) şi conversative (conversaţia euristică, discuţia colectivă, problematizarea); – de comunicare scrisă (lucrul cu manualul), lectura explicativă, lectura independentă, etc. Metode de învăţare dirijată sau nedirijată: – metode de observare directă (observarea sistematică şi independentă, experimentul, studiul de caz); – metode de studiu cu ajutorul modelelor; – instruire programată şi învăţare asistată de calculator. Metode bazate pe acţiune: – metode de învăţare bazate pe acţiune directă (exerciţii, probleme, lucrări practice); – metode de învăţare prin acţiune simulată (folosirea simulatoarelor, a jocurilor didactice).

Rezultatele învăţării (competenţele vizate pentru a fi formate) Asigurarea valorii adăugate a programului de învăţare antreprenorială propus, în relaţie cu nevoile concrete derivate din activitatea partenerilor sociali si a mediului economic. In elaborarea formei finale a cursurilor antreprenoriale propuse in cadrul proiectului se va tine cont de observatiile partenerilor sociali; in acest scop membrii grupului tinta cadre didactice universitare implicate in relizarea ofertelor educationale vor avea intalniri de lucru cu reprezentanti ai partenerilor sociali cu care Universitatea din Craiova colaboreaza in mod institutional. Resurse alocate: 1. Resurse materiale: sali de curs dotate cu mobilier si calculatoare, servicii de catering. 2. resurse umane:6 Experti lectori, 2 Consultanti

Dată start
25 iunie 2019

Dată încheiere
19 iunie 2021