"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educationala IULIE 2020

PERIOADĂ ÎNSCRIERI ADMITERE SESIUNEA IULIE: 06-18 IULIE 2020

AFIȘAREA REZULTATELOR: 18 IULIE 2020; 19-23 IULIE confirmare locuri; Afișare intermediară – redistribuirea locurilor neconfirmate 24 IULIE; CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE DUPĂ REDISTRIBUIRE (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare  pentru candidații declarați admiși la taxă) – 25 – 29 IULIE 2020; AFIȘARE REZULTATE FINALE – 30 IULIE 2020

După afişarea rezultatelor, candidaţii admişi pe locurile finanţate de la buget vor plăti taxă de înmatriculare de 150 RON, iar candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor plăti taxă de înmatriculare de 150 RON şi prima rată din taxa de şcolarizare (conform contractului de studii).


(!) Inexistenta


CRITERII DE ADMITERE: MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 100%

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 1. Nota la Bacalaureat la Limba si literatura romana – proba scrisa
 2. Nota la Bacalureat la Proba obligatorie a profilului – proba scrisa


18 IULIE – Afișare rezultate; 19-23 IULIE confirmare locuri; Afișare intermediară – redistribuirea locurilor neconfirmate 24 IULIE; CONFIRMAREA LOCURILOR OCUPATE DUPĂ REDISTRIBUIRE (depunerea actelor în original pentru candidații declarați admiși la BUGET – plata primei tranșe de școlarizare  pentru candidații declarați admiși la taxă) – 25 – 29 IULIE 2020; AFIȘARE REZULTATE FINALE – 30 IULIE 2020

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget sau taxă zi, care la înscriere nu au prezentat actele de studii în original, sunt obligaţi ca în perioada 19-23 iulie să depună actele în original. Candidaţii declaraţi admişi (zi buget, zi taxă, IFR), vor achita obligatoriu taxa de înmatriculare (150 ron) și prima tranșă de școlarizare (1000 ron cursuri de zi, 2000 ron cursuri I.F.R.)  pentru candidații declarați admiși la taxă, în intervalul 19-23 iulie, ocazie cu care vor încheia şi contractul cadru de studii  
TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron

TAXA DE INMATRICULARE: 150 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (ZI) și 6000 ron (I.F.R.)

 • Documente necesare pentru înscrierea la nivel licență:
  • fișă tip de înscriere – se completează on-line;
  • Documente scanate:
   • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă) sau diplomă echivalentă acesteia;  absolvenţii de liceu din promoţia 2019/2020 pot prezenta, în locul diplomei de bacalaureat o adeverinţă tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, menţionându-se media generală de la bacalaureat şi mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
   • certificatul de naștere (certificat de căsătorie – dacă este cazul);
   • carte de identitate;
   • adeverință medicală tip eliberată de mediul de familie, cabinetele medicale școlare, policlinici teritoriale;
   • chitanța doveditoare a plății taxei de înscriere la concursul de admitere în cuantum de 100 lei, prin BRD în contul RO48BRDE170 SV46910431700, dacă plata nu a fost făcută prin modulul de admitere  https://www.ucv.ro/admitere/;IMPORTANT! Pe documentul de plată se va specifica OBLIGATORIU numele și prenumele candidatului. Acte doveditoare pentru candidații care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (certificatele de deces ale părinților, în cazul celor orfani de ambii părinți; adeverințe pentru candidații proveniți din sistemul de protecție socială, eliberate de DGASPC, în cazul în celor aflați în activitate sau pensionat, conform legii. Pentru alte situații speciale, candidatul va transmite pe email-ul de admitere al facultății o cerere de scutire de taxă în baza documentelor doveditoare).
   • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
   • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată
   • Pentru candidații care doresc să se înscrie pe locuri speciale (rromi, candidați proveniți din sistemul de protecție socială): 
   • pentru candidații de etnie rromă, ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REZULTE CĂ PERSOANA ÎN CAUZĂ ESTE DE ETNIE RROMĂ, ELIBERATĂ DE O ORGANIZAȚIE LEGAL CONSTITUITĂ;
   • adeverință de la direcția generală de asistență socială și protecția copilului din județul/sectorul de reședință, din care să rezulte că se află sub măsură de protecție specială și se încadrează în prevederile art. 62, alin(1) din Legea nr. 272/2004.
  • Fiecare document scanat și încărcat va avea semnătura candidatului și mențiunea „copie conform cu originalul”.

  • NOTĂ: Conform Hotărârii Senatului Universității din Craiova din data de 12.06.2019, pot fi scutiți, o singură dată, de la plata taxelor de înscriere la admitere, următoarele categorii: copiii tuturor salariaților de la Universitatea din Craiova; copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat; candidații orfani de ambii părinți, cei proveniți de la casele de copii sau din plasament familial.
SPECIALIZARE BUGET TAXA IFR
AGRONOMIE
Agricultură 55* 45 75
Montanologie 25 35 -
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare 30 20 -
INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători Terestre şi Cadastru 30 20 -
SILVICULTURĂ
Silvicultură 29 21

*1 (unu) loc rrom

Confirmarea locului se face prin dovada plății taxei de înmatriculare, semnarea contractului de studiu de către candidat și încărcarea acestuia pe platforma admiterii sau transmiterea lui electronică printr-o modalitate comunicată de facultate. Netransmiterea/neîncărcarea pe platformă a documentelor solicitate precum și nedepunerea documentelor originale în format fizic la termenele solicitate duce la pierderea locului dobândit prin concurs.

Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2020_2021_v1

https://www.ucv.ro/admitere/